Metiltrioktilamonyum klorür temelli potansiyometrik perklorat-seçici PVC-membran sensör

Fatih Çoldur, Müberra ANDAÇ, Ahmet ÖNDER

Öz


Bu çalışmada perklorat tayini için potansiyometrik bir PVC membran iyon seçici elektrot (İSE) geliştirildi. Elektrot membranının yapısında iyonofor madde olarak lipofilik bir kuaterner amonyum tuzu olan metiltrioktilamonyum klorür kullanıldı. Elektrot mebranı % 3.0 metiltrioktilamonyum klorür, % 67.0 Nitrofeniloktileter, % 30.0 Polivinilklorür içermektedir. Elektrodun doğrusal çalışma aralığı 1.0×10-6-1.0×10-1 M, 10 katlık konsantrasyon değişimindeki eğimi, -49.0 mV; tayin limiti, 9.0×10-7 M; pH çalışma aralığı, 5.0-11.0; cevap zamanı, ≈ 20 s olarak belirlendi. Elektrot oldukça tekrarlanabilir bir potansiyometrik cevap sergilemiştir. Elektrodun seçiciliği literatürde var olan bazı perklorat seçici elektrotların seçicilikleriyle karşılaştırıldığında oldukça iyi olduğu görüldü. Elektrodun analitik uygulaması, içerisine belli miktarlarda perklorat iyonu eklenmiş musluk sularında perklorat tayini yapılarak gerçekleştirildi. Elektrot kullanılarak elde edilen sonuçların ilave edilen perklorat içerikleriyle oldukça uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. 


In this study; a potentiometric PVC membrane  ion-selective electrode (ISE) for the determination of perchlorate was developed. Methyltrioctylammonium chloride, a  lipophilic quaternary ammonium salt, were used as ionophore substance in electrode membrane structures. The electrode membrane was composed of at the ratio of 3% izoniazid-tetraphenylborate ion pair, 67% nitrophenyloctylether and 30% PVC. For this electrode, linear range, slope, detection limit, pH working range and response time were determined as 1.0×10-6-1.0×10-1 M, -49.0 mV/decade, 9.0×10-7 M, 5.0-11.0 and  ≈ 20 s, respectively. The proposed electrode performed highly reproducible responses. It was observed that the selectivity of the electrode was quite well when compared to the some perchlorate selective electrodes available in literature. Analytical application of the electrode was realized by determining the perchlorate contents of the tap waters to which added certain amounts of perchlorate anions. The obtained results by the electrode were in good agrement with those of the added perchlorate amounts.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.