2-HİDROKSİ NAFTALDEHİD VE SÜBSTİTUE SALİSİLALDEHİTLER İLE NAMİNOPİRİMİDİNDEN TÜREYEN BİNÜKLEER Cu(II) KOMPLEKSLERİ / BINUCLEAR Cu(II) COMPLEXES OF ONO TRIDENTATE HETEROCYCLIC SCHIFF BASE DERIVED FROM N-AMINOPYRIMIDINE WITH SUBSTITUTES SALICYLALDEHYDE OR 2-HYDROXYNAPHTHTALDEHYDE

Mehmet SÖNMEZ

Öz


1-Amino-5-benzoyl-4-phenyl-1H pyrimidine-2-one ile substitute salisilaldehid ve 2-hidroksinaftaldehit’den türeyen ONO üç dişli heterosiklik Shiff bazlarının yeni binükleer Cu(II) kompleksleri sentezlendi ve elemental analiz, IR, UV, magnetic moment ve molar iletkenlik ölçümleriyle karakterize edildi. Bu Schiff bazlarının Cu(II) metal iyonuyla 1:1 metal/ligand oranında binükleer kompleks oluşturdukları bulunmuştur. Bütün komplekslerin bozunmuş oktahedral yapıda oldukları düşünülmektedir. İletkenlik verilerine göre tüm kompleksler elektrolit değildirler.

 

New binuclear Cu(II) complexes of ONO tridentate heterocyclic Schiff base derived from 1-amino-5-benzoyl-4- phenyl-1H pyrimidine-2-one with substitutes salicylaldehyde and 2-hydroxynaphthaldehyde have been synthesized and characterized on the basis of elemental analyses, UV, IR spectra, and also by aid of molar conductivity measurements, magnetic moment measurements. It has been found that the Schiff bases with Cu(II) ion forming binuclear complexes on 1:1 (metal:ligand) stoichiometry. Distorted octahedral environment is suggested for metal complexes. All the complexes are non electrolyte by the conductivity data.


Anahtar Kelimeler


Binuclear complexes; Substitutes salicylaldehyde; N-amino pyrimidine

Tam Metin:

PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.