1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-TİYON’UN, BAZI KARBONİL REAKTİFLERİYLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATIONS OF THE REACTIONS OF 1-AMINO-5-BENZOYL-4- PHENYL-1H-PYRIMIDINE-2-THIONE WITH CARBONYL REACTIVES

Zülbiye ÖNAL

Öz


1-Amino-5-benzoil-4-fenil-1H-pirimidin-2-tiyon 1 bileşiği, 4-benzoil-5-fenil-2,3-furandion bileşiğinin, asetofenontiyosemikarbazon ile reaksiyonu sonucu elde edilmiştir [1,2]. Bu çalışmada 1 bileşiğinin, etilasetoasetat, benzalasetofenon, siyanoasetik asit, benzil, benzoin ve asetilklorür gibi reaktiflerle reaksiyonları araştırıldı. Böylece yeni pirimidin türevi bileşikler (1a-e) elde edildi. Elde edilen bileşiklerin yapıları elementel analiz, IR, 1 H-NMR spektrumları yardımıyla aydınlatıldı

 

The 1-amino-5-benzoyl-4-phenyl-1H-pyrimidine-2-thione 1 was obtained by starting from 4-benzoyl-5-phenyl-2,3- furandione and acetophenonthiosemicarbazone. In this study, the investigations were extended to reactions of 1 with ethylacetoacetate, benzalacetophenon, cyanoaceticacid, benzyl, benzoin and acetylchloride. Thus, some new pyrimidine derivatives (1a-e) were synthesized. The structures of these compounds were determined by the IR, 1 H- NMR spectroscopic data and elemental analysis.


Anahtar Kelimeler


Pirimidin-2-tiyon; Ketimin; Amit; Katılma-Kondensasyon.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.