1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-ON BİLEŞİĞİNİN BAZI KARBONİL REAKTİFLERİYLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATIONS OF THE REACTIONS OF CARBONYL REACTIVES WITH 1- AMINO-5-BENZOYL-4-PHENYL-1H-PYRIMIDINE-2-ONE

Zülbiye ÖNAL, Behzat ALTURAL

Öz


1-Amino-5-benzoil-4-fenil-1H-pirimidin-2-on 1 bileşiği, 4-benzoil-5-fenil-2,3-furandion bileşiğinin asetofenonsemikarbazon ile reaksiyonu sonucu elde edilmiştir [1,2,3]. Bu çalışmada 1 bileşiğinin , etilasetoasetat, benzalasetofenon, siyanoasetik asit, benzil, benzoin, asetilklorür, benzoilklorür gibi reaktiflerle reaksiyonları araştırıldı. Böylece yeni pirimidin türevi bileşikler (1a-f) elde edildi.Elde edilen bileşiklerin yapıları elementel analiz, IR, 1 H-NMR, 13C-NMR, spektrumları yardımıyla aydınlatıldı.

 

The 1-amino-5-benzoyl-4-phenyl-1H-pyrimidine-2-one 1 was obtained by starting from 4- benzoyl-5-phenyl-2,3-furandione and acetophenonsemicarbazone. In this study, the investigations were extended to reactions of 1 with ethylacetoacetate, benzalacetophenon , cyanoaceticacid, benzyl, benzoin, acetylchloride, benzoylchloride. Thus, some new pyrimidine derivatives (1a-f) were synthesized. The structures of these compounds were determined by the IR, 1 H-NMR, 13C-NMR spectroscopic data and elemental analyses.


Anahtar Kelimeler


Ketimin; amid; katılma-kondezasyon

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.